Praktyka dowodowa urzędów skarbowych na przykładzie darowizny (zwolnienia podatkowego).

Jak wynika z art.180 § 1 ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Na przykładzie darowizny można prześledzić praktykę urzędów skarbowych w zakresie uznania za faktycznie dokonaną darowiznę, o czym czytamy w najnowszym artykule Rzeczypospolitej z dnia 11 sierpnia 2020 roku. Za dowód należy dopuścić wszystko jak również nie ma hierarchii dowodowej według której jednym dowodom należy przyznać większą moc niż innym. Jak czytamy we wspomnianej publikacji urzędu skarbowe kwestionują prawidłowość dokonania darowizny, odmawiając w ten sposób zwolnienia najbliższych od podatku od spadku i darowizn z tytułu jej dokonania. Wymaga się dokonania przelewu z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek obdarowanego, co jest w istocie czynnością techniczną. Przepisy kodeksy cywilnego dla ważności darowizny zastrzegają formę aktu notarialnego ale tylko w odniesieniu do nieruchomości (art.890 kc), pod warunkiem że świadczenie darowizny faktycznie zostanie dokonane. Czyli to czy do darowizny faktycznie doszło można już udowadniać na różny sposób, nie musi dojść do przelewu środków z jednego rachunku bankowego na drugi. Jest jednak jeden wyjątek. Zgodnie z treścią art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r.o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1813) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust.1 pkt 1 (czyli 9 637 zł) – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Z tym że – dowód przekazania to nie dowód przelewu! Przelew zgodnie z art 63c Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z 2020 r. poz. 284, 288, 321, 1086) polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.

Więc dowód przekazania to nie dowód przelewu!

Wniosek z tego jest taki, że jeżeli darowizna środków pieniężnych nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn celem uzyskania zwolnienia od obowiązku zapłacenia podatku można oprzeć się na umowie pisemnej, pokwitowaniu przyjęcia pieniędzy, ostatecznie zgodnych zeznaniach świadków i wyjaśnieniach samej obdarowanej strony. Przepisy przepisami ale…. pomimo ich wyraźnej treści obdarowanego może czekać przeprawa w urzędzie skarbowym a może i przed WSA.

Poniżej wspomniana publikacja oraz inna odnosząca się do dowodów w postępowaniu podatkowym.

https://www.rp.pl/Podatki/308119908-Darowizny-w-rodzinie-urzednicy-chwytaja-sie-kazdego-pretekstu-aby-zakwestionowac-zwolnienie.html

https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/308219995-Dowody-w-postepowaniu-podatkowym.html

źródło: www.linkedin.com